statut

Załącznik do uchwały Rady Fundacji z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Fundacji V4SPORT.

STATUT FUNDACJI V4SPORT

§ 1 Przepisy ogólne

1. Fundacja została utworzona na mocy oświadczenia fundatorów, złożonego dnia 21.12.2009 r. w formie aktu notarialnego przed asesorem notarialnym Tomaszem Kalinowskim z Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska spółka cywilna we Wrocławiu przy pl. Solnym numer 18/19 rep. A. Numer 25496/2009.

2. Fundacja działać będzie pod nazwą „FUNDACJA V4SPORT”.

3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław. Adres Fundacji ustala uchwałą jej Zarząd.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jak również zagranica.

5. Fundacja może tworzyć swoje oddziały w kraju i za granicą. W jednej miejscowości nie można
utworzyć więcej niż jednego oddziału Fundacji.

6. Fundacja utworzona jest na czas nieoznaczony.

7. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zawierającej jej nazwę.

8. Fundacja prowadzi działania na rzecz ogółu społeczeństwa.

9. Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działania Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 2 Cele i zadania Fundacji

1. Fundacja zostaje utworzona w celu:

1) popierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) rozwoju wiedzy i umiejętności;
3) tworzenia mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki społecznej;
4) integrowania i aktywizacji społeczności lokalnych;
5) krzewienia idei aktywnego życia, podkreślania wartości i korzyści płynących z uprawiania sportu na poziomie amatorskim;
6) promowania i rozwoju wolontariatu sportowego;
7) ułatwienia kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi i sportowymi a aktywistami sportowymi;
8) podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej przedstawicieli wszystkich grup społecznych, w tym m.in. grup najmniej aktywnych fizycznie: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i in.;
9) wspierania wolontariuszy sportowych i działania na rzecz powstawania i rozwoju struktur i organizacji angażujących się w obszarze sportu niekomercyjnego;
10) ubiegania się o większe zaangażowanie w działalność sportową i rozwój kultury fizycznej zarówno przez pojedyncze osoby, jak i grupy społeczne;
11) wypracowania narzędzi ułatwiających organizacjom poszukiwanie wolontariuszy sportowych oraz osób zainteresowanych sportem;
12) wypracowania narzędzi ułatwiających wolontariuszom i osobom zainteresowanym sportem poszukiwanie lub zakładanie organizacji działających na arenie sportowej;
13) budowania trwałego partnerstwa na rzecz współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim;
14) integracji międzykulturowej;
15) wspierania i rozwoju przedsiębiorczości;
16) wspierania idei samorządności lokalnej i regionalnej;
17) promocji zasad fair-play;
18) wspierania nauczycieli, w szczególności nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie dostarczania im narzędzi do aktywizacji ruchowej i integracji dzieci;
19) wielozakresowego wsparcia uchodźców, w tym uchodźców z Ukrainy;
20) współpracy z podmiotami krajowymi jak i zza granicy w celu realizacji powyższych celów.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie szkoleń i kursów;
2) ustanawianie stypendiów;
3) tworzenie portali internetowych i zarządzanie nimi;
4) udział w przedsięwzięciach gospodarczych, w tym w spółkach handlowych, spółdzielniach oraz innych organizacjach o charakterze gospodarczym;
5) organizowanie okazjonalnych lub stałych spotkań początkujących oraz doświadczonych sportowców, w tym sportowców niepełnosprawnych;
6) wydzielanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach organizowanych szkoleń lub konkursów;
7) prowadzenie działań animacyjnych: społecznych, kulturalnych, oświatowych;
8) realizację projektów w obszarach:
a) komunikacji zewnętrznej;
b) komunikacji wewnętrznej;
c) komunikacji kryzysowej;
d) kreacji i dystrybucji kontentu mediowego;
e) monitoringu mediów;
f) zarządzania media relations;
g) przygotowania profilowanej bazy danych dziennikarzy i interesariuszy;
h) obsługi kanałów social media;
i) audytu komunikacyjnego i wizerunkowego;
j) produkcji filmowej i obsługi fotograficznej;
9) organizację eventów, wydarzeń plenerowych lub nieszablonowych akcji specjalnych;
10) consulting i kampanie społeczne;
11) organizację konferencji, briefingów prasowych i wydarzeń niestandardowych;
12) wypracowywanie strategii w obszarach:
a) współpracy przy realizacji projektów i kampanii społecznych;
b) sponsoringu i marketingu;
c) zarządzania eventami sportowymi;
d) badania rynku;
e) zdrowia, rozwoju sportu i aktywności fizycznej dla samorządów jak i władz centralnych;
13) prowadzenie badań nad poziomem aktywności fizycznej obywateli;
14) zatrudnienie uchodźców, w tym w Fundacji;
15) integrację uchodźców przez sport i aktywność fizyczną, przede wszystkim dzieci o różnym
stopniu sprawności i potrzebach edukacyjnych, oraz osób zróżnicowanych pod względem
językowym i kulturowym;
16) zakup i transport pomocy humanitarnej do Ukrainy;
17) organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej, logistycznej uchodźcom w Polsce
i poza jej granicami.

3. Fundacja realizuje cele Statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowego wyodrębnienia zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej dokona Zarząd w odrębnej uchwale.

4. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określa regulamin wewnętrzny Fundacji uchwalony przez Zarząd.

§ 3 Majątek Fundacji

1. Do realizacji swych celów Fundacja wykorzystuje składniki majątkowe, w które wyposażyli ją fundatorzy oraz nabyte później.

2. Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy wniesiony do Fundacji przez fundatorów, a określony w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji (fundusz założycielski) oraz rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone zostają z funduszu założycielskiego środki pieniężne w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych.

3. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadkobrania i zapisów testamentowych;
2) dotacji, subwencji z instytucji państwowych oraz osób prywatnych;
3) zbiórek publicznych;
4) akcji promocyjnych;
5) działalności odpłatnej pożytku publicznego;
6) zysku z lokat bankowych;
7) operacji finansowych, w tym inwestycji kapitałowych;
8) innych czynności prawnych, w tym działalności gospodarczej.

4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, spółdzielniach i organizacjach gospodarczych.

5. Cały dochód z działalności (w tym również zyski z działalności gospodarczej) Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 4 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
3) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
4) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
5) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
6) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
7) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
8) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
9) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
10) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
11) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
12) wydawanie czasopism i innych periodyków (PKD 58.14.Z),
13) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
14) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
15) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
16) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
18) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania (PKD 70.22.Z),
23) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
24) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
25) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
26) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
27) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
28) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z),
29) działalność poligraficzna (PKD 22.2),
30) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19 Z),
31) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z),
32) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z).

3. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 5 Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.

3. Skład Rady Fundacji powoływany jest przez fundatorów.

4. Za przyjęciem nowego członka Rady Fundacji wypowiedzieć się muszą wszyscy dotychczasowi członkowie Rady. Szczegółowe zasady doboru nowych członków Rady Fundacji określi regulamin.

5. Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Radę. W razie równości głosów – jego głos jest decydujący.

6. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka jej Zarządu. Członek Rady Fundacji i członek Zarządu nie może głosować przy podjęciu uchwał, które jego dotyczą.

7. Rada Fundacji i Zarząd podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków organu, chyba że Statut stanowi inaczej. Uchwały są ważne, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali zaproszeni na posiedzenie. Posiedzenie może zwołać każdy członek organu.

8. Uchwały mogą być również podejmowane w drodze zbierania głosów – poza posiedzeniem, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrazili na to zgodę.

9. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu;
2) zawieranie umów z członkami Zarządu, ustalanie wysokości oraz zasad ich wynagradzania;
3) uchwalanie programów działania Fundacji;
4) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i innych regulaminów przewidzianych Statutem;
5) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
6) wybór audytora;
7) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu.

10. Kompetencje Rady Fundacji niewymagające uchwały może wykonywać każdy członek Rady.

11. Rada Fundacji powinna zbierać się przynajmniej raz w roku. Jeśli żaden członek Rady nie zwoła jej posiedzenia przynajmniej raz w roku, obowiązek ten obciąża Przewodniczącego.

12. Zarząd nie może składać się z więcej niż czterech członków. Powołanie i odwołanie każdego członka Zarządu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

13. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i prowadzi jej sprawy. Zarząd powinien stosować się do programu działania uchwalonego przez Radę Fundacji.

14. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.

15. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

16. Rozporządzenie prawem majątkowym lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 30 000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) wymaga uchwały Rady Fundacji.

17. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Zarząd może udzielić prokury.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zmiana Statutu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmiany celów Fundacji.

2. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.

3. Zarządzenie likwidacji może nastąpić tylko na wniosek Zarządu i wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały przez Radę Fundacji. Po zarządzeniu likwidacji członkowie Zarządu stają się likwidatorami. Ich obowiązkiem jest upłynnienie majątku w możliwie najkrótszym czasie. W pozostałym zakresie przysługują im prawa i obowiązki członków Zarządu.

4. Po zarządzeniu likwidacji prokura wygasa. Działalność Rady Fundacji w okresie likwidacji zawiesza się. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, po spłacie ewentualnych wierzycieli, zwraca się fundatorom albo ich spadkobiercom – w równych częściach. Fundatorzy mogą zdecydować o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Zakończenie likwidacji likwidatorzy zgłoszą do rejestru Fundacji.

Statut (tekst jednolity) przyjęto w dniu 3 stycznia 2017 roku.

Rada Fundacji:

Przewodniczący Rady: Piotr Sitkowski
Członkowie Rady: Paweł Sitkowski, Marcin Ochyra